Ombudsman

 

Kada se možete obratiti?

Ukoliko smatrate da je FOS media objavljivanjem nekog sadržaja (teksta, fotografije, videa ili na drugi način) prekršio Kodeks novinara Crne Gore, pozivamo vas da se obratite Ombudsmanu.

 

Kako se možete obratiti?

Neophodno je da na e- mail adresu ombudsman@fosmedia.me pošaljete Prigovor koji će da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime podnosioca prigovora, kontakt telefon, e- mail adresa, datum objavljivanja i naslov sadržaja, odnosno link teksta, fotografije ili videa za koji smatrate da se njime krši Kodeks novinara, kao i kratko obrazloženje prigovora.

 

Kakva je procedura nakon podnošenja prigovora?

Ombudsman ne postupa po anonimnim prijavama, niti po uopštenim prigovorima o uređivačkoj politici, koji se ne odnose na konkretan sadržaj, već takve primjedbe proslijeđuje glavnom i odgovornom uredniku na razmatranje. Ombudsman će na osnovu Pravilnika o radu, nakon prijema prigovora, proslijediti prigovor uredniku i novinaru (autoru sadržaja) kako bi se izjasnili na navode iz prigovora, a potom nakon sagledavanja i razmatranja svih činjenica i okolnosti, u primjerenom roku donijeti odluku i dostaviti je podnosiocu prigovora i uredništvu FOS media.

 

Koja pravila Ombudsman primjenjuje u svom radu?

Ombudsman FOS media postupa na osnovu Pravilnika o radu Ombudsmana FOS media, Kodeksa novinara Crne Gore, pozitivnih propisa (Zakon o medijima, Pravilnik o elektronskim publikacijama, itd), prakse domaćih i međunarodnih sudova (prvenstveno uzimajući u obzir dostignute standarde u oblasti slobode izražavanja Evropskog suda za ljudska prava), kao i na osnovu najviših etičkih standarda i prakse samoregulatornih tijela.

 

Zašto FOS insistira na samoregulaciji?

FOS media se u svom radu zalaže za poštovanje Kodeksa novinara Crne Gore i u potpunosti će poštovati preporuke Ombudsmana, kao korektiv u svom radu, u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti.